Tính toán bể tách mỡ công nghiệp 300 suất ăn có kích thước như thê nào

Để tính toán được kích thước, thể tích bể tách mỡ công nghiệp cho 300 suất ăn thường áp dụng cho các công ty tại các khu công nghiệp. Theo dõi bài viết để xem phương pháp tính như thế nào.

Công thức tính toán bể tách mỡ công nghiệp 300 suất ăn.

tính toán kích thước bể tách mỡ công nghiệp cho 300 suất ăn
Một bảng tính sau khi áp dụng công thức

Giải thích thông số kỹ thuật.

Thứ nhất: Đầu bài trên được tính toán cho bể tách mỡ 300 suất ăn/ngày. Số suất ăn này là con số thực tế của mỗi doanh nghiệp có thể dựa vào số công nhân làm việc trong một ngày sau đó nhân với số bữa ăn trong một ngày tại công ty để quy đổi.

Có nhiều doanh nghiệp hiện nay nuôi ăn công nhân 2/3 bữa. Như vậy công ty có 150 công nhân phải quy đổi thành 300 suất ăn.

Thứ hai: Lưu lượng nước tính toán cho 1 suất ăn. Lưu lượng nước này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy hoạch vùng, điều kiện kinh tế địa phương … Ở trong bảng tính toán hiện nay đang được để 100 lít/suất ăn là một tiêu chuẩn cao. Thường áp dụng cho các khu công nghiệp ở khu vực thành phố loại 1.

Con số này hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực lắp đặt bể tách mỡ.

Sau khi có được dự liệu cung cấp về hai chỉ số ở trên. So sánh với các nhật ký, sổ sách, số liệu ghi chép từ thực tế để làm cơ sở tính toán chuẩn xác nhât.

Ví dụ: Tiêu chuẩn thải nước và tổng lưu lượng nước thải sau khi tính toán không được vượt quá số lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt được cấp vào công ty.

Tham khảo thêm các bài viết tính toán bể tách mỡ công nghiệp để biết thêm thông tin chi tiết.

Trả lời