Thể tích khay chống tràn đổ hóa chất được tính theo công thức nào?

Nhiều khách hàng hỏi chúng tôi về việc liệu có văn bản pháp luật nào hướng dẫn về cách tính thể tích của khay chống tràn đổ hóa chất hay không?

Bách Hóa Môi Trường xin trả lời là: CÓ!

Theo QCVN: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển sử dụng hóa chất nguy hiểm – Quy định chung có ghi rõ tại Mục 2. Bảo quản hóa chất nguy hiểmĐiều 11: Quy định chung về bảo quản hóa chất nguy hiểm cụ thể như sau:

a) Đối với chất lỏng chúa trong phương tiện chứa dưới 10.000 Lít dung tích chứa của hệ thống thu gom phải lớn hơn hoặc bằng 125% thể tích phương tiện chứa lớn nhất

b) Đối với chất lỏng chứa trong phương tiện chứa trên 10.000 lít, dung tích chứa của hệ thống thu gom phải lớn hơn hoặc bằng 110% thể tích phương tiện chứa lớn nhất.

Như vậy, cách tính thể tích khay chống tràn đổ hóa chất được tính bằng công thức sau:

V khay hóa chất = V hóa chất x 110 – 125% tùy từng định mức

Ví dụ cụ thể:

  • 1 thùng chứa hóa chất 100 lít thì yêu cầu khay hóa chất có thể tích như sau:

V khay hóa chất = 100 lít x 125%= 125 lít

Tài liệu tham khảo truy cập link: https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5968_00_x.pdf

Nguồn: Bách Hóa Môi Trường

Trả lời